Zorgaanbod

Naast reguliere huisartsenzorg biedt Huisartsen Ganzenhoef:

SOA consult

U kunt een soa hebben zonder dat u er iets van merkt. Een soa kan ook klachten geven, bijvoorbeeld: geelgroene afscheiding, branderig plassen, wratten, blaasjes, zweertjes of gele huid en geel oogwit. Denkt u dat u een soa hebt? Of wilt u zich gewoon ter controle laten testen? Maak dan een afspraak op het seksuele gezondheid spreekuur, of op het spreekuur van de huisarts. Dan kunnen wij samen met u bekijken welke tests nuttig zijn om te doen. De meeste soa’s zijn goed te behandelen als u er op tijd bij bent. Meer informatie over soa’s: www.thuisarts.nl/soa.

Chirurgische verrichtingen

Wij hebben veel ervaring met het doen van chirurgische verrichtingen en kunnen deze in de praktijk uitvoeren. U krijgt eerst een intakegesprek van 15 minuten, waarin de huisarts bekijkt om wat voor afwijking het gaat. Hij beoordeelt dan of de verrichting mogelijk is en hoeveel tijd deze in beslag zal nemen. Daarna wordt er een afspraak voor de verrichting zelf gepland. Deze worden in de huisartsenpraktijk uitgevoerd onder plaatselijke verdoving en nemen meestal niet meer dan 30 minuten in beslag. Verrichtingen die worden gedaan bij Huisartsen Ganzenhoef:

 • Behandeling van een ingegroeide teennagel
 • Verwijderen van moedervlekken
 • Verwijderen van talgkliercystes en vetbulten
 • Verwijderen/bevriezen van wratten
 • Verwijderen/bevriezen van fibromen en andere huiduitstulpingen
 • Inknippen van een te kort tongriempje
  Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl.

Ontstekingsremmende injecties

Ontstekingsremmende injecties kunnen snel en effectief werken bij bijvoorbeeld een slijmbeursontsteking in de heup of de schouder, maar ook bij slijtage klachten van sommige gewrichten. Wij hebben hier veel ervaring mee. Tijdens een consult beoordelen we eerst of een injectie zinvol kan zijn. Daarna worden ontstekingsremmende medicijnen besteld en wordt er een afspraak gemaakt voor het geven van de injectie.

24-uurs bloeddrukmeting

De bloeddruk schommelt gedurende de dag en nacht. Op het spreekuur bij de arts is de bloeddruk ook geregeld hoger dan thuis. Dit komt vaak door de extra spanning rondom het bezoek aan de arts. Een 24 uurs bloeddrukmeting kan dan een nauwkeuriger manier zijn om de bloeddruk te meten. Door langere tijd achter elkaar te meten, wordt het verloop van de bloeddruk goed in kaart gebracht. U krijgt 24 uur lang een bloeddrukband om uw arm die verbonden is met een kastje dat aan uw broekriem vastzit of die u als een tasje om uw nek draagt. Het kastje zorgt ervoor dat overdag elk kwartier en ‘s nachts elk half uur uw bloeddruk wordt gemeten én wordt opgeslagen. Het apparaat meet dan ook de hartslag. De volgende dag levert u de meter weer in bij de assistente. U krijgt dan een nieuwe afspraak om de uitslag met uw huisarts te bespreken.

ECG

Een elektrocardiogram of ECG (in de volksmond vaak hartfilmpje genaamd) is een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier. Het hart is een holle spier, die samentrekt onder invloed van hele kleine elektrische prikkels. Deze elektrische prikkels worden gemeten en geregistreerd door het ECG apparaat. Uit een ECG is veel informatie te krijgen over de werking en de conditie van de hartspier. Een ECG zal soms op afspraak door de assistente gemaakt worden, maar soms ook direct als uw huisarts dat nodig vindt.

Longfunctieonderzoek (Spirometrie)

Spirometrie is een eenvoudige, pijnloze en betrouwbare techniek om de longfunctie of longcapaciteit te meten en vervolgens grafisch uit te beelden. Spirometrie is geschikt om de diagnose te stellen bij patiënten met benauwdheidsklachten en voor controle van patiënten met een reeds bekende longaandoening. Spirometrie maakt het mogelijk een onderscheid te maken tussen astma en COPD (vroeger chronische bronchitis of emfyseem geheten) en direct ook de ernst van deze longziektes te bepalen.
Bij Huisartsen Ganzenhoef worden de spirometrieën uitgevoerd door onze praktijkondersteuner Guylene Tchinda en beoordeeld in samenspraak met de huisarts. Op basis van de uitslag wordt een individueel behandelplan opgesteld. Het grote voordeel van deze aanpak is dat hiermee verwijzing naar het ziekenhuis wordt voorkomen of juist heel gericht kan plaatsvinden als het onderzoek daar aanleiding toe geeft.
Meer informatie over het longfunctieonderzoek kunt u vinden op: www.thuisarts.nl/copd/ik-krijg-longfunctietest-om-copd-vast-te-stellen en www.thuisarts.nl/astma/ik-word-onderzocht-voor-astma

Spiraaltje plaatsen/verwijderen

Een spiraaltje is een voorbehoedsmiddel dat in de baarmoeder wordt geplaatst en op die manier gedurende vijf jaar een zwangerschap voorkomt. U kunt dit in onze praktijk laten plaatsen. Eerst krijgt u een intakegesprek van 15 minuten, waarin de huisarts met u de procedure bespreekt. Daarna wordt er een afspraak van 30 minuten ingepland voor het plaatsen van het spiraaltje en het zo nodig afnemen van een chlamydia test.
Het laten verwijderen van een spiraaltje gaat meestal sneller. U kunt hier een normale 15-minuten-afspraak voor maken. Meer informatie over het spiraaltje: www.thuisarts.nl/spiraaltje.

Implantatiestaafje plaatsen/verwijderen

Het implantatiestaafje is een voorbehoedsmiddel dat drie jaar kan blijven zitten. Het is 4cm lang en 2mm dik en wordt onder de huid van de bovenarm ingebracht, waar het een hormoon afgeeft en zo een zwangerschap voorkomt. Het implantatiestaafje kan in onze praktijk worden geplaatst onder plaatselijke verdoving. U krijgt eerst een intakegesprek van 15 minuten waarin de procedure wordt besproken en het implantatiestaafje wordt besteld. Daarna wordt er een afspraak van 30 minuten gepland voor het plaatsen van het staafje. Het verwijderen van het staafje gebeurt eveneens onder plaatselijke verdoving en neemt 30 minuten in beslag. Meer informatie over het implantatiestaafje: www.thuisarts.nl/implantatiestaafje.

Diabetes Mellitus

Bij ons is de diabeteszorg goed geregeld via de zorggroep Medische Zorggroep Zuid-Oost (MedZZO). Patiënten met diabetes hebben een hoger risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Dit vergt een persoonlijke benadering en daarvoor zijn een aantal onderzoeken nodig. Voor patiënten met diabetes is het belangrijk om regelmatig gecontroleerd te worden. Dit houdt in dat u in onze praktijk om de drie maanden wordt gecontroleerd door onze praktijkondersteuner (POH) en een keer per jaar door de huisarts. Ook coördineren wij alle andere zorg die nodig is bij diabetes, zoals oog-, voet- en bloedcontroles. Dit alles zorgt voor goed georganiseerde en kwalitatief hoogwaardige zorg. Zie ook voor informatie over de ziekte: www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus.

Astma

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, die samen gaat met een vernauwing en een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen. Dit kan kortademigheid, benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten veroorzaken en is vaak het gevolg van een allergie. Ook zonder allergie kan astma optreden. Het kan al op jonge leeftijd voorkomen. Niet iedereen die benauwd is (geweest) of hoest heeft astma.
Kenmerkend van astma is dat perioden met en zonder klachten elkaar afwisselen.
Om vast te stellen of u astma heeft, kan uw huisarts de praktijkondersteuner vragen een longfunctietest te doen.
Kijk voor meer informatie over astma ook op www.thuisarts.nl/astma

COPD (Emfyseem)

Bij COPD kunnen vernauwingen van de luchtwegen benauwdheidsklachten veroorzaken. COPD ontstaat meestal pas na het 40e jaar bij mensen die gerookt hebben of langdurig met bepaalde stoffen in contact geweest zijn. Bij COPD zijn er eigenlijk geen klachtenvrije perioden. De klachten kunnen door bijvoorbeeld medicijnen wel verbeteren/stabiliseren of door een luchtweginfectie (tijdelijk) toenemen.
Om vast te stellen of u COPD heeft, kan uw huisarts de praktijkondersteuner vragen een longfunctietest te doen.
Kijk voor meer informatie over COPD ook op www.thuisarts.nl/copd

Hart- en vaatziekten

Bij Huisartsen Ganzenhoef hebben wij een zorgprogramma voor mensen met hart- en vaatziekten (myocardinfarct, angina pectoris, herseninfarct (CVA), transiënt ischaemic attack (TIA), aneurysma aorta en perifeer arterieel vaatlijden). Dit houdt in dat u periodiek op de praktijk wordt gecontroleerd door de praktijkondersteuner (POH) en de huisarts. Hierbij worden klachten besproken die kenmerkend voor hart- en vaatziekten zijn en eventuele vragen beantwoord. Verder worden uw bloeddruk, gewicht en bloedwaardes gecontroleerd en wordt uw medicijngebruik bekeken. Het doel hiervan is om u zo goed mogelijk te begeleiden bij uw hart- en vaatziekte en de kans op een recidief zo laag mogelijk te maken.

Stoppen met roken

Stoppen met roken is moeilijk. Daarom is het belangrijk dat u dit goed voorbereidt. Kies een gunstig tijdstip, wanneer u niet te veel aan uw hoofd heeft en er voldoende afleiding is. Lukt het u niet om te stoppen met roken? Of wilt u graag begeleiding bij het stoppen met roken? Maak dan een afspraak op ons spreekuur. Samen met onze praktijkondersteuner (POH) kunnen wij u bij het stoppen ondersteunen, eventueel met behulp van medicatie of nicotinevervangers. Dit wordt door alle verzekeraars vergoed.

Behandeling psychische klachten

Psychische klachten en problemen komen veel voor in het dagelijkse leven en kunnen een grote last voor iemand zijn. In onze praktijk is een speciale therapeut werkzaam voor patiënten met psychische klachten. Via uw huisarts kunt u een afspraak krijgen bij deze GGZ-praktijkondersteuner om meer opheldering te krijgen over uw psychische problemen of voor verdere begeleiding en behandeling van uw psychische klachten. Onze GGZ-praktijkondersteuner is laagdrempelig en snel beschikbaar en is daarom een welkome aanvulling binnen de huisartspraktijk.
Een zelftest op depressie vindt u op MINDblue.nl of kleurjeleven.nl.

Krachtige Basiszorg

In 2019 is Huisartsen Ganzenhoef gestart met het project Krachtige Basiszorg. Het project duurt 2 jaar en wij doen dit tegelijk met 3 andere huisartsenpraktijken in Amsterdam. Het project houdt een integrale aanpak in voor bewoners in onze wijk die te maken hebben met hoge gezondheidsrisico’s en problemen hebben in meerdere leefdomeinen.
Voor een goede zorgverlening is het voor de huisarts belangrijk om u goed te leren kennen. Door deelname aan het project hebben wij de mogelijkheid om meer tijd aan uw specifieke hulpvraag te geven. De huisartsen en onze praktijkondersteuner Sociaal Domein, Leanne Beukers, werken wijkgericht samen met andere zorgverleners en preventiewerkers, en met artsen uit het ziekenhuis. Tussentijds wisselen we informatie uit om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Samen met u kijken en overleggen we, en nemen een gezamenlijk besluit welke manier van zorg en aandacht het beste in uw situatie is.
U brengt samen met de praktijkondersteuner uw situatie in kaart brengen. Als u graag wilt dat uw mantelzorger hierbij aanwezig is, is dat geen probleem. Wat gaat goed, waar bent u tevreden over en op welke gebieden kunt u steun gebruiken?
Een goede samenwerking met alle welzijns- en zorgorganisaties in de wijk is een van de kenmerken van Krachtige Basiszorg. Wij verwachten ook dat op deze manier u en uw huisarts elkaar beter kennen en u beter geholpen wordt. Uw ervaringen tellen mee.

Ouderenzorg bij kwetsbare ouderen

Zeker bij ouderen boven de 75 jaar stijgt het risico op ernstige gezondheidsklachten flink.
Bij Huisartsen Ganzenhoef hebben we een zorgprogramma voor Kwetsbare Ouderen. Dit zorgprogramma heeft als doel om alle patiënten van 75 jaar en ouder in kaart te brengen en waar nodig zorg te verlenen.
Doel is om de kwaliteit van leven op een zo hoog mogelijk peil te houden en kwetsbare ouderen zo lang mogelijk te laten wonen in een omgeving die het beste bij hen past. Vaak is dat thuis met ondersteuning van verschillende hulpverleners.
Alle 75-plussers die de huisarts onvoldoende in beeld heeft, worden door een praktijkondersteuner (een soort verpleegkundige) uitgenodigd of thuis bezocht. Op basis van een algemene vragenlijst bekijkt de praktijkondersteuner of vervolgonderzoek nodig is. Eventueel wordt er in samenspraak met de patiënt en de huisarts een vervolgplan opgesteld.

Gezondheidscheck & leefstijladvies

Het is goed om zo nu en dan eens bewust stil te staan bij uw gezondheid. De vraag is of u hiervoor altijd naar uw dokter moet. Om u daarbij te helpen hebben wij hieronder een aantal situaties omschreven waarin het zinvol kan zijn een afspraak te maken voor ons spreekuur ter controle:

 • U heeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, nierschade of suikerziekte. Dit kunt u zelf testen op testuwrisico.nl
 • In uw familie komen erfelijke ziekten voor, bijvoorbeeld erfelijke tumoren of suikerziekte
 • U heeft het gevoel dat u ongezond leeft (test dit op persoonlijkegezondheidscheck.nl) en u wilt actief u leefstijl gaan verbeteren
 • U wilt stoppen met roken
  In deze gevallen is het verstandig een afspraak te maken voor ons spreekuur zodat wij u kunnen helpen uw gezondheid te verbeteren.